Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Książki – Wydawnictwo: Biuro Tłumaczeń KUBART

Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki (2019):

Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Chrzanów – Kraków 2019, s. 248,

Cena: przedpłata na konto 40,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

 

ZAMÓW

 

Leksykon jest kolejną pozycją w serii publikacji z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego. Skierowany do studentów kierunków filologicznych, czynnych zawodowo nauczycieli oraz tłumaczy w przystępny sposób wyjaśnia znaczenie 292 kluczowych pojęć związanych z akwizycją języka ojczystego i języka obcego oraz szeroko pojętą glotto- i translodydaktyką. Oprócz objaśnień terminologicznych oraz ekwiwalentów w języku polskim i angielskim do każdego hasła podane zostały wzorce użycia w formie przykładowych zdań i typowych kolokacji. Wszystkie hasła główne opatrzono bibliografią, co umożliwia samodzielne pogłębianie wiedzy w danym zakresie. W drugiej części publikacji czytelnik znajdzie trzy alfabetyczne wykazy haseł (w języku niemieckim, angielskim i polskim), przydatne zwłaszcza tłumaczom w przekładzie tekstów z dziedziny glottodydaktyki.

 

 

 

methodikRenata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki (2016):

Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache.
Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2016, s. 240.

Cena: przedpłata na konto 40,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

 

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego i skierowana jest zarówno do studentów kierunków filologicznych, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Książka przedstawia kluczowe zagadnienia związane z kształceniem sprawności językowych oraz rozwijaniem kompetencji językowych głównie na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym. Zapoznaje również czytelnika z kwestiami związanymi z planowaniem, organizacją i prowadzeniem zajęć językowych oraz aktualną tematyką z zakresu glottodydaktyki, jak autonomia ucznia, indywidualizacja procesu nauczania, mediacja językowa. Prezentowym treściom towarzyszą liczne przykłady, ćwiczenia i zadania ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień oraz samodzielną pracę z podręcznikiem. Treści merytoryczne uzupełnia słownik podstawowych terminów fachowych oraz dostępny online kurs e-learningowy.

 

 

Stilum vertas. Podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii Piotr Sulikowski, Emil Lesner przy współpracy Artura Dariusza Kubackiego i Moniki Płużyczyki (2019)

Stilum vertas. Podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii

Wydawnictwo Transland Publishing, Szczecin 2019, s. 186

 

Cena: przedpłata na konto 50,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 20,00 zł

ZAMÓW

 

 

Przekład literacki, zdecydowanie inny od przekładu specjalistycznego, wymaga niewątpliwie doskonałego warsztatu językowego, biegłości w języku ojczystym i języku obcym, ale i sprawności typowo literaturoznawczych i kulturowych. Podręcznik niniejszy jest skierowany nie tylko do tytułowych studentów neofilologii jako podstawowa pozycja dydaktyczna w wielu formach zajęć przekładoznawczych i językowych, ale i do wszelkich czytelników prowadzących własne studia nad przekładem, którzy chcieliby poznać teoretycznie i praktycznie specyfikę i zakres trudności pracy tłumacza literackiego, niszowej specjalności we współczesnym intermedialnym świecie.

 

 

 

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.) (2018):

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 132,

Cena: przedpłata na konto 16,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 10,00 zł

 

ZAMÓW

 

 

 

Z Przedmowy:
„Niniejszą publikację pomyślano jako zbiór tekstów połączonych praktycyzmem jako motywem przewodnim. Ich Autorzy to badacze procesów uczenia się, nauczania oraz przekładu, którzy jednocześnie są praktykami kształcenia glottodydaktycznego i przekładowego. Stąd silny nacisk na pragmatyczny walor rozważań, w których podbudowa teoretyczna czy historyczna ma służyć praktycznym wskazówkom i sugestiom. Nie ograniczają się one do jednego etapu edukacyjnego, ale obejmują cały okres nauki: od przedszkola po kształcenie podyplomowe”.

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

 1.  Błędy metodyczne w nauczaniu języka obcego w przedszkolu (dr Katarzyna Sowa-Bacia).
 2. Kształcenie nauczycieli w nauczycielskich kolegiach języków obcych na przykładzie NKJO w Sosnowcu (dr Renata Czaplikowska).
 3. Lingwistyczne aspekty nauczania przedmiotu historia języka niemieckiego (dr Sebastian Dusza).
 4. Kognitywny model Paula Kußmaula w dydaktyce przekładu pisemnego – od kreatywnego rozumienia do kreatywnego tłumaczenia (dr Magdalena Filar).
 5. Sylwetka i kompetencje współczesnego nauczyciela akademickiego przekładu pisemnego (mgr Justyna Sekuła).
 6. Pozaakademickie kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce (prof. Artur Dariusz Kubacki).

 

 

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.) (2020)

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 154, oprawa miękka.

Cena: przedpłata na konto 16,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 10,00 zł

 

ZAMÓW

 

 

 

Z Przedmowy:
„Niniejsza publikacja to druga część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podjęte w niej rozważania oscylują wokół zagadnień związanych z dydaktyką języków obcych i dydaktyką przekładu. W ostatnim czasie można zauważyć dynamiczny rozwój obu tych dyscyplin oraz coraz częściej ich interdyscyplinarny charakter. W literaturze przedmiotu przedstawia się wiele problemów, na które napotykają w codziennej pracy zawodowej dydaktycy języków obcych oraz dydaktycy przekładu, chociażby jak nauczać języka medycznego czy gdzie poszukiwać ekwiwalentów pojęć z języka prawniczego. Tę pracę pomyślano zatem jako zbiór tekstów, w których podbudowa teoretyczna ma umożliwiać sformułowanie praktycznych wskazówek i sugestii.

Szerokie spektrum omawianych zagadnień oraz połączenie rozważań teoretycznych z analizą praktyczną sprawiają, że niniejsza monografia naukowa może stanowić wartościową lekturę zarówno dla nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacyjnych, jak i badaczy oraz praktyków przekładu, a także studentów neofilologii o specjalności glottodydaktycznej i translatorycznej”.

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

 1. Techniki pomiaru biegłości językowej we wczesnym nauczaniu języka obcego ‒ wyniki badania ankietowego (Katarzyna Sowa-Bacia)
 2. Kurs w trybie zdalnego nauczania Deutsch Lehren Lernen – wybrane aspekty dydaktyczne (Renata Czaplikowska)\
 3. Rola nauczyciela w przygotowaniu studentów do pracy na rynku światowym. Kilka słów o kompetencjach społecznych w procesie nauczania języka rosyjskiego (Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz)
 4. Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na filologii germańskiej a rozwój sprawności mówienia (Marta Zachariasz-Janik)
 5. Analiza i synteza tekstów w translacji (Marek Gładysz)
 6. Podręczniki do nauki niemieckiego słownictwa medycznego a rozwijanie umiejętności tłumaczenia dokumentacji medycznej (Magdalena Łomzik)
 7. Terminy prawne i prawnicze niemieckiego wyroku karnego na zajęciach translatorycznych (Justyna Sekuła)
 8. Podstawowe trudności w przekładzie tekstów z zakresu prawa i sposoby nauczania tłumaczenia prawniczego (Artur Dariusz Kubacki)

 

 

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.) (2022)

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, s. 205, oprawa miękka.

Cena: przedpłata na konto 19,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 10,00 zł

 

ZAMÓW

 

 

 

Z Przedmowy:
Niniejsza publikacja stanowi trzecią część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podobnie jak poprzednie, tak i ta monografia jest zbiorem tekstów, którym patronuje praktycyzm. Autorami artykułów są profesjonaliści w zakresie kształcenia glottodydaktycznego i przekładowego. Ich rozważania cechuje więc przede wszystkim pragmatyzm, a podbudowa teoretyczna służy praktycznym wskazówkom i sugestiom, które można wykorzystać w procesie nauczania zarówno języków obcych na różnych etapach edukacyjnych, jak i sztuki przekładu..

Spektrum dyskutowanych w tomie problemów jest bardzo szerokie, co sprawia, że publikacja może zainteresować duże grono odbiorców: nauczycieli, badaczy oraz praktyków przekładu, a także studentów neofilologii o specjalności glottodydaktycznej i translatorycznej.

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

 1. Kompetencja polonistyczna studentów przekładoznawstwa (Jan Gościński)
 2. O nieprzekładalności tekstów prawniczych z perspektywy translodydaktyka (Artur Dariusz Kubacki)\
 3. Ograniczenia słowników książkowych w przekładzie frazeologizmów prawniczych niemieckich wyroków karnych a egzamin na tłumacza przysięgłego (Justyna Sekuła)
 4. Gdy paliczek dystalny staje się końcem członka…– kilka uwag na temat rozwijania kompetencji tłumaczenia dokumentacji medycznej (Magdalena Łomzik)
 5. E-learning w kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce (Beata Podlaska)
 6. Złożone frazy nominalne jako problem translacyjny (Marek Gładysz)
 7. Ku źródłom słowotwórstwa złożonych rzeczowników polskich i niemieckich (Sebastian Dusza)
 8. Zadania mediacyjne na zajęciach języka obcego z praktycznego punktu widzenia (Marta Zachariasz-Janik)
 9. Tutoring i jego wpływ na emocjonalne efekty uczenia: studium przypadku uczelni wyższej (Monika Łodej)
 10. Podstawowe zapisy tomu uzupełniającego Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i ich konsekwencje dla nauczania języka niemieckiego jako obcego (Renata Czaplikowska)

 

 

Grundlagen der FremdsprachendidaktikRenata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki (2010):

"Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch"
Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, s. 120, format 15.5 x 23.0 cm, oprawa miękka, ISBN 9788360658406

Cena: przedpłata na konto 30,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 10,00 zł

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

 

 

Opis:
Publikacja prezentuje w przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika formie kluczowe zagadnienia psychologiczne, neurobiologiczne i pedagogiczne determinujące naukę języka obcego, takie jak: różnice indywidualne (inteligencja, zdolności językowe, style poznawcze, strategie uczenia się, motywacja etc.), funkcjonowanie pamięci oraz kompetencje nauczyciela języków obcych. Książka została przygotowana z myślą o słuchaczach zakładów kształcenia nauczycieli, studentach kierunków nauczycielskich I stopnia oraz nauczycielach praktykach, a jej zawartość merytoryczna odpowiada standardom kształcenia nauczycieli języków obcych. Liczne przykłady, ćwiczenia oraz słownik podstawowych terminów fachowych ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień oraz samodzielną pracę z podręcznikiem.

Kurzbeschreibung:
Als kompakte Einführung in Grundlagen der Fremdsprachendidaktik erklärt das Buch verständlich und anschaulich zentrale Faktoren, die das Erlernen einer Fremdsprache beeinflussen. Es werden grundlegende Determinanten des Fremdsprachenerwerbs thematisiert wie: lernerbezogene Determinanten des Fremdsprachenunterrichts (Intelligenz, Sprachlernbegabungen, kognitive Lernstile, Lernmodalitäten, Lernstrategien, Motivation u.a.m.), Aufbau des Gedächtnisses und seine Rolle beim Lernen sowie Kompetenzen der Fremdsprachenlehrer. Lerntheoretische Überlegungen werden dabei gezielt mit didaktischen verbunden, um die Verbindung zwischen Theorie und Unterrichtspraxis herzustellen. Das Unterrichtsbuch stellt sowohl für Studierende, Examenskandidaten, BerufsanfängerInnen als auch PraktikerInnen einen guten Einstieg in das Thema dar und kann als Basis für weitere spezialisierte Lektüre gelten sowie weitgehendes Selbststudium ermöglichen.